เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ 2560/1 (ภาคปกติ วิทยาเขตพะเยา)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  

2)  เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมเมื่อนำลงสู่การปฏิบัติโดยผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการ

3)  นิสิตมีพฤติกรรมการเรียนและมีส่วนร่วมทั้งในและนอกห้องเรียนสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

4)  การแต่งกายถูกระเบียบ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ และส่งงานตามกำหนดสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

คำอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม