สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี้201เทอม1-55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้