การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป กลุ่ม 2 เทียบโอน 60
ผู้สอน

ปัญญ์ชลี เต่าทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป กลุ่ม 2 เทียบโอน 60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27214

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.