ผู้สอน
นาย อัมรินทร์ ดีมะการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

(1/60 SEC 02) 242-305 DATABASE SYSTEMS


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27219

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

242-305 ระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEMS

3(3-0-6)

เพื่อ ให้นักศึกษาสามารถ บอกหลักการและความมุ่งหมายของระบบฐานข้อมูลได้ อธิบายรายละเอียดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ บอกความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลได้ เขียนคำสั่งโดยภาษาสำหรับประมวลผลฐานข้อมูลเพื่อการนิยามข้อมูล และการเรียกค้นข้อมูลได้ สามารถอธิบายกระบวนการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย การออกแบบทางกายภาพของฐานข้อมูลได้ และสามารถระบุถึงเทคโนโลยีฐานข้อมูลในปัจจุบัน