เทคโนโลยี ชั้น ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์นี้ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี ง21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2555
สมาชิกชั้นเรียนมีทั้งหมด 40 คน

smiley cheeky enlightened