เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-217, 427-231 Rural Sociology (สังคมวิทยาชนบท)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมชนบท โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม สถาบัน วิถีชีวิต ปัญหา การเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการรับนวัตกรรมต่างๆ และการปรับตัว โดยเน้นสังคมชนบทไทย

Theoretical concepts of rural society: socio-cultural structure, institutions, way of life, problems, changes and opposition to changes, acceptance of innovations and adaptation; emphasis on Thai rural society