เทคโนโลยี ชั้น ม.1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์นี้ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี รหัส ง21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์

สมาชิกทั้งหมดจำนวน  40 คน

smiley laugh heart