เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-104 อนาคตศึกษา (Future Studies)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พลวัต ผลกระทบ รูปแบบกระบวนทัศน์เชิงอนาคตในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย เน้นการวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมเพื่อนำไปสู่การดำรงอยู่ของสังคมอย่างสันติและยั่งยืน

 

Dynamism and its impact; futuristic paradigms in world and Thai social contexts; emphasis on analysis of population problems, environment, energy, technology, economy, politics, society, culture, and ethics for peaceful and sustainable social living