ผู้สอน
ดิเรก หมานมานะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-104 อนาคตศึกษา (Future Studies)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27240

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

พลวัต ผลกระทบ รูปแบบกระบวนทัศน์เชิงอนาคตในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย เน้นการวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมเพื่อนำไปสู่การดำรงอยู่ของสังคมอย่างสันติและยั่งยืน

 

Dynamism and its impact; futuristic paradigms in world and Thai social contexts; emphasis on analysis of population problems, environment, energy, technology, economy, politics, society, culture, and ethics for peaceful and sustainable social living