ผู้สอน
ดิเรก หมานมานะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-211 องค์การทางสังคม (Social Organization)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27241

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มหรือองค์การทางสังคมทั้งรูปนัยและอรูปนัย ทฤษฎีการจัดการ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำ รวมทั้งปัญหาอันเนื่องด้วยองค์การทางสังคม

Both formal and informal organization development and management, leadership, problems to social organization