เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-211 องค์การทางสังคม (Social Organization)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กลุ่มหรือองค์การทางสังคมทั้งรูปนัยและอรูปนัย ทฤษฎีการจัดการ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำ รวมทั้งปัญหาอันเนื่องด้วยองค์การทางสังคม

Both formal and informal organization development and management, leadership, problems to social organization