เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้(จันทร์-เช้า)​

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี​

ความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นแสวงหาความรู้ในสสังคมยุคตัวเลขและยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูล การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจริยธรรมในการใช้ประโยชน์และการคุ้มครอง