เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

437-211 Chinese Philosophy (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 437-211 Chinese Philosophy (ปรัชญาจีน)
จำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)
ลักษณะวิชา วิชาบังคับ เอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สอน อ.ดร.อันธิฌา แสงชัย