เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857–416 Application of Automation in Agro-Industry

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan

Prince of Songkla University

857–416 หน่วยกิต 3 (3-3-4) ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเกษตร

(Application of Automation in Agro-Industry)