เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (รหัสวิชา บธ 3001201) ภาคเรียน 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ลักษณะของการผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การพยากรณ์ การวางแผนกำลังผลิต การตัดสินใจด้านการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ และการบำรุงรักษาเครื่องจักร