ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒