CS217 Introduction to Object Oriented Programming


ผู้สอน
Kongkarn Dullayachai
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
CS217 Introduction to Object Oriented Programming

รหัสวิชา
2732

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายวิชา

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  สอนด้วยภาษา Java เป็นหลัก  และใช้โปรแกรม Netbeans7.1.2 ดาวน์โหลดได้ที่ netbeans.org


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books