เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6001101 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์(ุศุกร์-บ่าย-1-2560-ปกติ)​

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี​

หลักการเกี่ยวกับฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และเซต ลอจิกพื้นฐาน เทคนิคการพิสูจน์ การคำนวณพื้นฐาน กราฟ ต้นไม้ ความน่าจะเป็นอย่างไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการแยกจำพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน (Networks) พีชคณิตแบบบลู (George Boolean) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตเมตา (Automata) ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic Systems) โพเชตและแลตทิช (Poset and Lattice)