วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมที่สำคัญและวิเคราะห์วรรณกรรมนั้น ๆ ในแง่ของคุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนาในแต่ละยุค พร้อมทั้งวิวัฒนาการของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย