เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมที่สำคัญและวิเคราะห์วรรณกรรมนั้น ๆ ในแง่ของคุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนาในแต่ละยุค พร้อมทั้งวิวัฒนาการของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย