เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 2204-2005 (1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204 – 2005 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ (2-2-3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

------------------------

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2. ประกอบ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
3. ตรวจสอบ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
4. มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะของรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน 
3. บํารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

คำอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ตรวจและกําจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและ ป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล