เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2204-2003 (1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (1-2-2)  จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย  2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น  3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและกระบวนการของระบบเครือข่าย  2. ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน  3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร

คําอธิบายรายวิชา  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ เครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอลรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย