เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาวะผู้นำ (รหัส บธ 3001203) ภาคเรียน 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ ทักษะที่สำคัญของผู้นำ คุณลักษณะที่ดีของผู้นำ ประเภทของผู้นำ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรมของคนในองค์การ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน และการปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำในด้านต่างๆ เช่น การตัดสินใจ การจูงใจ การสร้างขวัญกำลังใจ การสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน