เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟิกด้วยคำสั่ง เมนูคำสั่ง แบบฟอร์ม การทำงานเชิงวัตถุ และภาษามนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลการใช้งาน สภาวะแวดล้อมของการใช้งานที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานและส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้