เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างและผลิตสื่อนวัตกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสร้างและผลิตสื่อนวัตกรรมเป็นกิจกรรมการสอนหนึ่งในเนื้อหารายวิชา 1007102 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา