ม.2 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนม 2 ห้อง1