427-222 มานุษยวิทยากายภาพและโบราณคดี
ผู้สอน

ดิเรก หมานมานะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
427-222 มานุษยวิทยากายภาพและโบราณคดี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27363

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเกี่ยวกับ "ตัวมนุษย์" และ "ความเป็นมา" ในแง่โครงสร้างทางชีวภาพนั้นเป็นหน้าที่หลักของนักมานุษยวิทยากายภาพ นักมานุษยวิทยาสาขานี้ใช้แนวการศึกษาแบบ ชีววัฒนธรรม (Biocultural approach) มาใช้เป็นกรอบเพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องสรีรวิทยาของมนุษย์ โดยแนวการศึกษาแบบนี้เป็นการนำเอาความรู้สาขาชีววิทยา สัตวศาสตร์ พันธุศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และวัฒนธรรมมาผสมผสานกันเพื่อสร้างกรอบการวิเคราะห์ใหม่ใช้ศึกษา ตัวของมนุษย์หรือโฮโม เซเปียนส์ (Homo sapiens) 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.