เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-222 มานุษยวิทยากายภาพและโบราณคดี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การศึกษาเกี่ยวกับ "ตัวมนุษย์" และ "ความเป็นมา" ในแง่โครงสร้างทางชีวภาพนั้นเป็นหน้าที่หลักของนักมานุษยวิทยากายภาพ นักมานุษยวิทยาสาขานี้ใช้แนวการศึกษาแบบ ชีววัฒนธรรม (Biocultural approach) มาใช้เป็นกรอบเพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องสรีรวิทยาของมนุษย์ โดยแนวการศึกษาแบบนี้เป็นการนำเอาความรู้สาขาชีววิทยา สัตวศาสตร์ พันธุศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และวัฒนธรรมมาผสมผสานกันเพื่อสร้างกรอบการวิเคราะห์ใหม่ใช้ศึกษา ตัวของมนุษย์หรือโฮโม เซเปียนส์ (Homo sapiens)