เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

13 - สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นุชรี ชมทอง

โรงเรียนวัดตลาด(อุดมิวิทยา)

เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะในชีวิตประจำวันได้