เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

08สังคมศึกษา ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Satja Thaksin

โรงเรียนพุทธิปัญญา่

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีเหตุผล และมีความสุข