มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัส ง 31101