เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-314 Industrial Sociology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมอุตสาหกรรม  องค์การทางสังคมและธุรกิจอุตสาหกรรม  แรงงานสัมพันธ์  พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมและกระบวนการโลกาภิวัฒน์  รวมทั้งผลกระทบทางอุตสาหกรรมต่อสถาบันอื่น