homeชั้นปีที่ ๔ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
person
ชั้นปีที่ ๔ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ผู้สอน
พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นปีที่ ๔ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2746

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาฝึกอาชีพระหว่างเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)