เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2202-2002 วิชาการหาข้อมูลการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาการตลาด           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายวิชา การหาข้อมูลการตลาด                              รหัสวิชา  2202-2002 จำนวน 3 หน่วยกิต

จำนวน       4  ชั่วโมง/สัปดาห์                                                   18  สัปดาห์  รวม 72 ชั่วโมง


จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการหาข้อมูลการตลาด

2.  เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลการตลาด

3.  ทักษะในการหาข้อมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย และรายงานผลข้อมูลการตลาด

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริตและความสนใจใฝ่รู้

 

สมรรถนะรายวิชา

  • แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการหาข้อมูลการตลาด
  • แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลการตลาด
  • วางแผนและดำเนินกระบวนการหาข้อมูลการตลาดตามหลักการ
  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารในกระบวนการหาข้อมูลการตลาด

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการหาข้อมูลการตลาด ประเภทและแหล่งข้อมูลการตลาด  เครื่องมือการเก็บข้อมูล  กระบวนการหาข้อมูลการตลาด  การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล  การรายงานข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้ทางการตลาด  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ในกระบวนการหาข้อมูลการตลาด