เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-312 Social Sciences Research Methodology กลุ่มที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/60 (พุธ 16.00- 19.00)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเลือกหัวข้อการกำหนดปัญหาการวิจัยกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยการ สร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย