เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ปีการศึกษา 2560 ห้อง 3B

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ในหัวข้อ "การพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวันผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดและส่วนประกอบของเลือดในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง" โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 1) ปัญหาการสร้างเม็ดเลือดและองค์ประกอบของเลือด และ 2) เม็ดเลือดถูกทำลาย