เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

AP-1-04 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิวรักษ์ สอนสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)

1. ระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น (18)

1.1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

1.2. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

1.3. บอกองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

1.4. บอกความหมายของระบบสารสนเทศได้ถูกต้อง

1.5. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง

1.6. นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอาชีพได้ถูกต้อง

2. การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน (30)

2.1. บอกส่วนประกอบโปรแกรมนำเสนอผลงานได้ถูกต้อง

2.2. สร้างงานนำเสนอผลงานแบบต่างๆ ได้ถูกต้อง

2.3. แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) ได้ถูกต้อง

2.4. อธิบายวิธีการนำเสนอผลงานได้ถูกต้อง

2.5. พิมพ์งานนำเสนอได้ถูกต้อง

3. จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ (3)

3.1. บอกถึงจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศได้ถูกต้อง

3.2. บอกลักษณะการละเมิดสิทธิผลงานบนอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง 3.3. บอกลักษณะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง