เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

INFO331 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (คอม-ธุรกิจ 19/46)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

นโยบายและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัยของสารสนเทศ การประกันความแม่นยำถูกต้องของข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส สำรวจสภาพปัญหาด้านความมั่นคงในสภาพแวดล้อมของสารสนเทศรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกันและการกู้คืนระบบสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการเจาะระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยและการสร้างความมั่นคงของสารสนเทศ ภัยที่คุกคามสามารถเกิดขึ้นกับสารสนเทศรูปแบบเทคนิคในการทดสอบต่างๆ
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆสำหรับการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้คืนเมื่อเกิดความเสียหายได้

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงาน