เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2204 8501 โครงการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ชาตรี มูลชาติ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จุดประสงค์รายวิชา

   1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน
   2. ประมวลความรูและทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ วางแผน ดำเนินงาน แกไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน
   3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา

    1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และนำเสนอผลงาน
     2. ดำเนินการจัดทำโครงการ
    3. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา           
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแกไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนา งานที่ใช้ความรูและทักษะในระดับฝีมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือ กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด