เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3200 0010 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ชาตรี มูลชาติ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ
2. ติดตั้ง ใช้คำสั่งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนด
3. ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามข้อกำหนด
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การตรวจและกำจัดไวรัส การสำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์