ผู้สอน
ดร. ชาตรี มูลชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3204 2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27499

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร


คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์

๒. มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์

๓. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

๒. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์ กรณีศึกษา