เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3204 2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ชาตรี มูลชาติ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์

๒. มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์

๓. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

๒. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์ กรณีศึกษา