ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนคณิตศาสตร์เป็นหลัก