เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3204 2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ชาตรี มูลชาติ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

๒. มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

๓. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

๒. พัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World WideWeb) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหรือพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมอื่น ๆ การติดตั้งการบำรุงรักษาระบบ และจัดทำคู่มือ กรณีศึกษา