ม.5-2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

มฐ . 4.1 (8) ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน