ผู้สอน
นางสาว นฤมล เจตนาดีจึงจำเริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27539

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน