ผู้สอน
นางสาว กนิษฐา เมธีโชดก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หน้าที่พลเมือง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27549

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

มาเรียนหน้าที่พลเมืองกันนะ