185448 Risk Analysis and Management in Construction 1/55

คำอธิบายชั้นเรียน

185448 การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง  ภาคการศึกษา 1/2555

ธรรมชาติของความเสี่ยง ในแง่ทางการเงินและทางกายภาพที่มีต่อโครงการก่อสร้าง วิธีการในการบ่งชี้ ประเมินขนาดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงชนิดต่างๆ กรณีศึกษาต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ในงานโยธาและในงานอาคาร ธรรมชาติของความเสี่ยง ในแง่ทางการเงินและทางกายภาพที่มีต่อโครงการก่อสร้าง วิธีการในการบ่งชี้ ประเมินขนาดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงชนิดต่างๆ กรณีศึกษาต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ในงานโยธาและในงานอาคาร