เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา หน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาหน้าที่พลเมืองสอนให้รู้จักความเป็นระเบียบ มีวินัยใน มีจิตสำนึก มีเตคติที่ดีต่อผู้อื่น