เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเรื่องราวทางประวตัศาสตร ิ ์สมยกั ่อนสุโขทัย ในดินแดนไทยโดยสังเขป

ตั้งแต่ สมยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ไทย เกี่ยวกับรัฐโบราณในดินแดนไทย เช่นฟูนัน ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ 

ทวารวดี รัฐไทยในดินแดนไทยในช่วง
ก่อนพทธศตวรรษท ุ ี่ 18 เช่น ละโว ้หริภุญชยั นครศรีธรรมราช และพฒนาการของ ั รัฐไทยในสมยัสุโขทยในด ั ้านต่างๆ เกี่ยวกบั
การสถาปนาอาณาจกร