เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

AP-1-04 วัดละเอียดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดขนาด

1.1. เข้าใจและอธิบายความหมายของเครื่องมือวัดและการวัดได้

1.2. บอกหน่วยการวัดระบบอังกฤษและระบบเมตริกได้

1.3. อธิบายการวัดโดยตรงและการวัดเปรียบเทียบได้

1.4. อธิบายถึงลักษณะของเครื่องมือวัดแบบไม่มีขีดมาตราได้

1.5. อธิบายถึงลักษณะของเครื่องมือวัดแบบมีขีดมาตราได้

1.6. บอกค่าผิดพลาดจาการวัดละเอียดได้

2. เครื่องมือวัดแบบไม่มีขีดมาตรา

2.1. เข้าใจและบอกถึงลักษณะและชนิดของคาลิเปอร์ได้

2.2. อธิบายหลักการถ่ายขนาดชิ้นงานด้วยวงเวียนได้

2.3. เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานถ่ายขนาดด้วยวงเวียนวัดนอกได้

2.4. อธิบายหลักการถ่ายขนาดชิ้นงานด้วยวงเวียนวัดในได้

2.5. อธิบายขั้นตอนการเก็บดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดได้

3. เครื่องมือวัดแบบมีขีดมาตรา

3.1. บอกลักษณะของบรรทัดเหล็กได้

3.2. เข้าใจและอธิบายการอ่านค่าบนสเกลของบรรทัดเหล็กได้

3.3. อธิบายหลักการวัดขนาดชิ้นงานด้วยบรรทัดเหล็กได้

3.4. บอกส่วนประกอบและขั้นตอนการวัดขนาดมุมด้วยใบวัดมุมได้

3.5. อธิบายส่วนประกอบและหลักการวัดมุมชิ้นงานด้วยบรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอร์แซลได้

3.6. อธิบายลักษณะและหลักการใช้งานฉากช่างกลได้

3.7. บอกส่วนประกอบและหลักการตรวจสอบผิวชิ้นงานด้วยนาฬิกาวัดได้

3.8. อธิบายส่วนประกอบและการใช้งานของหวีวัดเกลียวและระดับน้ำช่างกลได้

4. เครื่องมือวัดแบบมีขีดมาตราเลื่อนได้

4.1. บอกชนิดและส่วนประกอบของเวอร์เนียคาลิเปอร์ได้

4.2. อ่านค่าความละเอียดในการวัดชิ้นงานบนสเกลเวอร์เนียคาลิเปอร์ได้

4.3. อธิบายหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียค่าความละเอียด 1/128,1/1000 นิ้วได้

4.4. บอกหลักการใช้งานเวอร์เนียไฮเกจและเวอร์เนียวัดลึกได้

4.5. เข้าใจหลักการเก็บและบำรุงรักษาเวอร์เนียคาลิเปอร์

4.6. บอกส่วนประกอบไมโครมิเตอร์วัดนอก ไมโครมิเตอร์วัดในและไมโครมิเตอร์วัดลึกได้

4.7. บอกหลักการวัดขนาดชิ้นงานด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอกไมโครมิเตอร์วัดในและไมโครมิเตอร์วัดลึกได้

4.8. อธิบายขั้นตอนการเก็บและบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์ได้

5. เครื่องมือวัดแบบค่าคงที่

5.1. บอกลักษณะของเกจบล็อกหรือสลิปเกจได้

5.2. เข้าใจและอธิบายขั้นตอนการประกอบเกจบล็อกได้

5.3. อธิบายหลักการใช้งานและการบำรุงรักษาเกจบล็อกได้

5.4. อธิบายลักษณะขั้นตอนการใช้งานของเกจสวมหรือปลั๊กเกจได้

5.5. บอกลักษณะและชนิดของเกจก้ามปูได้

5.6. อธิบายขั้นตอนการใช้งานและการเก็บบำรุงรักษาเกจก้ามปูได้

6.เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม

6.1. สามารถใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ได้