เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักจริยธรรมกฎหมาย