เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BUA 1107

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

Use of Computer in Busines

วิชาชีพเฉพาะ: หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์