homeวิชา ง 21202 ( การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) ชั้น ม.1
person
วิชา ง 21202 ( การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) ชั้น ม.1

ผู้สอน
นางสาว ขวัญเรือน ปริ่มกมล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา ง 21202 ( การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) ชั้น ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2761

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

         มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูล โดยให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การประมวลผล ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การประมวลคำ โปรแกรมกราฟิกอย่างง่าย คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย

การใช้โปรแกรมนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและสามารถนำระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้อย่างมีจิตสำนึกและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)