สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2 ปี 2560 เทอม 1
ผู้สอน

อาจารย์ สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2 ปี 2560 เทอม 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27623

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2 ในส่วนของอ.สุกมล รับผิดชอบสอนในหัวข้อ Gender (เพศสภาพ หรือเพศภาวะ) จำนวนทั้งหมด 2 คาบ ในส่วนคาบแรก เป็นส่วนของนิยามความหมาย และที่มาของเพศภาวพ ซึ่งได้ใช้เนื้อหาเรียนร่วมกับวิชาแนวคิดทฤษฎีกับการพัฒนาสังคม และอีกคาบจะเป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.