เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2 ปี 2560 เทอม 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2 ในส่วนของอ.สุกมล รับผิดชอบสอนในหัวข้อ Gender (เพศสภาพ หรือเพศภาวะ) จำนวนทั้งหมด 2 คาบ ในส่วนคาบแรก เป็นส่วนของนิยามความหมาย และที่มาของเพศภาวพ ซึ่งได้ใช้เนื้อหาเรียนร่วมกับวิชาแนวคิดทฤษฎีกับการพัฒนาสังคม และอีกคาบจะเป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2